Virtual Event Detail

PHỤC HỒI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM (VIET NAM ECONOMY RECOVERY)

Tiếp tục quan tâm đến việc giúp đỡ các doanh nghiệp và những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, các giải pháp về việc giảm giá tiền thuê và hướng kinh doanh mới : Online , cùng thảo luận các chính sách hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp và người lao động. (Remains keen on helping businesses and those affected by the pandemic, solutions on rental fees and new business mode : Online, introduced support policies for employers and employees. )

Share: